Welcome to SATO Lab.

Members and Photo albums

(Photo albums 2018 , 2017 ,2016,2015,2014 , 2013)

  

 
<Professor>
Harumi SATO<Graduate students D2>

Marlina DIAN

<Graduate students M2>

Tomoki NAGAHAMA

<Graduate students M1>

Natsumi OKAZAKI

Yumiko YAMAMOTO

<Undergrad students B4>

Yugo KINEFUCHI

Tatsuro NASU

Atsushi NISHIMAE

Mao NOCHI

Yuuna MATSUMOTO

<Secretary>

Yukako HORI
  

 

Back to top